Nákupný košík
Košík:je prázdný
cena:0.00 Kč
 Odporučte nás
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Kalkulačka mien
Lelo Smart Wand
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky spoločnosti ADHARA, s.r.o. - prevádzkovateľa internetového obchodu Eroticlady.
 
1.  CHARAKTERISTIKA ZMLUVNÝCH STRÁN
 
Predávajúcim je spoločnosť ADHARA, s.r.o.,  Sedmokrásková 4, 821 01  Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro , Vložka číslo: 72316, IČO: 47233788, DIČ 2023255652  tel. +421 948 390, e-mail:info(@)eroticlady.sk.(ďalej len predávajúci).


Kupujúcim je každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje nás ako predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 
2. OBJEDNÁVANIE
 
Tovar môžete ako kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach nás ako predávajúceho. Odoslaním objednávky sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 
Odoslanú objednávku potvrdíme do 24 hodín emailom a zároveň Vám oznámime dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Zaväzujeme sa  Vám dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je z Vašej strany možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Objednávku môžete zrušiť v Zákazníckej sekcii na našej web-stránke,  telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky Vám potvrdíme storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašleme Vám peniaze späť na bankový účet, alebo ich doručíme iným spôsobom, ktorý si spolu dohodneme.

Máme právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade Vám ihneď vrátime uhradenú sumu v plnej výške, alebo Vám ponúkneme náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým ako kupujúci vyjadríte súhlas. Máme právo zrušiť Vašu objednávku tiež v prípade, ak sa nemôžeme s Vami skontaktovať (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).
 
3. CENY
 
Nie sme platcom DPH. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si vyberiete. Cena je odvodená od spôsobu doručenia objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy za predpokladu, že ste si objednali štandardné balenie. Ak si objednáte darčekové balenie, k cene za tovar a dopravu je pripočítaná cena za darčekové balenie.
 
4. PLATBY
 
Platiť za tovar môžete na dobierku, prevodom na náš účet  na základe proforma (zálohovej) faktúry alebo platobnou kartou VISA a MAESTRO prostredníctvom platobnej brány GoPay alebo pri prevzatí zásielky od kuriéra UPS/IN TIME. Na základe odoslanej objednávky vystavíme proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošleme spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môžete uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu v prospech nášho účtu
b) priamym vkladom v hotovosti na náš účet 
c) pri prevzatí zásielky na pošte, ak ste označili v objednávke platbu na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty
d) pri prevzatí zásielky od kuriéra IN TIME v hotovosti alebo platobnou kartou
e) kreditnou alebo debetnou platobnou kartou Maestro alebo VISA prostredníctvom Platobnej brány GoPay.

Platba je možná iba v EUR pre kupujúcich so sídlom alebo bydliskom v Slovenskej republike. Pre kupujúcich so sídlom alebo bydliskom v Českej republike je možná platba v EUR alebo v CZK. 
Daňový doklad (faktúru) Vám posielame elektronicky v prílohe e-mailu oznamujúceho odoslanie tovaru.
 
5. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
 
Ako kupujúci ste oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 o ochrane kupujúceho pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru ako kupujúcim, ak Vám včas a riadne poskytneme informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3.
 
Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

Ak sa rozhodnete vrátiť tovar podľa bodu 7 týchto Obchodných podmienok, ste povinný:
a) kontaktovať nás ako predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. Môžte na tento účel použiť aj vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok
b) zaslať tovar naspäť na našu adresu - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (neručíme za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
Po splnení podmienok podľa tohto bodu  týchto Obchodných podmienok a po prevzatí vráteného tovaru sme ako predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť
b) vrátiť Vám v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu a poistenie.
 
V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa tohto bodu Obchodných podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na Vaše náklady naspäť.
 
Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.

Vo všeobecnosti môžu byť použité erotické pomôcky, erotické pomôcky rozbalené z hygienickej fólie alebo ochranného pôvodného obalu, s ktorými bolo viditeľne manipulované, alebo rozbalené latexové oblečenie a bielizeň z hygienickej fólie, s ktorým bolo viditeľne manipulované považované za tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia. Vzhľadom k povahe tovaru a ochrane zdravia /hygienické vlastnosti tovaru/ nie je možné ďalej ponúkať takýto tovar zákazníkom. Tým nie je nijak upierané právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie.

6. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
 
Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v našom internetovom obchode  je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
 
Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, máte ako kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. My ako predávajúci sme povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Máte právo namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým nám ako predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Máme právo vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť poškodenú vec za bezchybnú, ak Vám to  nespôsobí závažné ťažkosti. 
 
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste vec mohli riadne užívať ako vec bez chyby, máte právo na výmenu veci alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď ste ako kupujúci po skončení opravy boli povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Sme povinný Vám potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 
7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Adresa pre uplatnenie reklamácie je ADHARA, s.r.o. Sedmokrásková 4, 821 01  Bratislava.
Reklamovaný tovar ste ako kupujúci povinný doručiť na reklamáciu pokiaľ je to možné v originálnom obale,  s kópiou faktúry, dodacieho listu. Zároveň ste povinný spolu s tovarom zaslať aj popis závady.

Ak uplatníte reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sme povinní Vás poučiť o Vašich právach podľa všeobecného predpisu, na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z týchto práv si ako kupujúci uplatňujete, sme povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ste ako kupujúci reklamáciu výrobku uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, máme právo ako predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak uplatníte reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a my ako predávajúci sme ju zamietli, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame ako predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak ako kupujúci odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za závadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ako predávajúci sme povinný Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O uplatnení reklamácie sme povinní Vám vydať potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, sme ako predávajúci povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie Vám doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak ako kupujúci máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Ako predávajúci sme povinní o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
 

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte právo využiť možnosť riešiť svoj spor s nami ako predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Cieľom je dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi vami ako kupujúcim a nami ako predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona je pre účely týchto obchodných podmienok Slovenská obchodná inšpekcia. 


Právo na alternatívne riešenie sporov zo zákona máte za predpokladu splnenia podmienok:

a) ako kupujúci podáte návrh do jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede nami ako predávajúcim na vašu žiadosť o nápravu
b) ak uplynula 30 dňová lehota odo dňa, kedy ste ako kupujúci odoslali predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal
c) 
ak ste sa ako kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne pokúsili vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim
d) ak vyčísliteľná hodnota sporu presahuje sumu 20,- €


Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporov zo zákona nájdete tu.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars(@)soi.sk alebo adr(@)soi.sk.
Platforma pre riešenie sporov on-line je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

9. OBSAH WEBOVEJ PREZENTÁCIE VHODNÝ PRE OSOBY STARŠIE 18 ROKOV
 
Obsah webovej prezentacie www.eroticlady.sk je vhodný pre osoby staršie 18 rokov.
Vstupom na stránky www.eroticlady.sk súhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami a zároveň potvrdzujete, že:
a) ste starší ako 18 rokov
b) ak sa nachádzate mimo územia Slovenskej republiky alebo ste štátnym občanom inej krajiny, spĺňate podmienky plnoletosti a iné vyžadované podmienky pre prezeranie pornografických alebo erotických stránok
c) na nasledujúce stránky vstupujete dobrovoľne a ste si vedomý skutočnosti, že materiál na nasledujúcich stránkach obsahuje odkazy na stránky s pornografickým obsahom, sexuálne orientovaný materiál a materiál s pornografickým obsahom Vás neuráža, nepohoršuje
d) neumožníte prístup k týmto stránkam osobám mladším ako 18 rokov
e) materiál na zobrazených a vyhľadaných stránkach využijete pre osobnú potrebu
f) neposkytnete, nebudete rozširovať, vystavovať, zverejňovať, neprenecháte ani inak nesprístupníte, ani nebudete ponúkať materiály na nasledujúcich stránkach, ani odkazy zobrazované prostredníctvom nasledujúcich stránok osobám, ktoré nespĺňajú ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE
 
Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 
Príloha č. 1 k VOP
 
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
– Komu: ADHARA, s.r.o., Sedmokrásková 4, 821 01  Bratislava, tel.: xxx,  e-mail: info@eroticlady.sk
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko kupujúceho/kupujúcich* ..............
– Adresa kupujúceho/kupujúcich* ..............
– Číslo Vášho bankového účtu pre vrátenie peňazí** ..............
– Podpis kupujúceho/kupujúcich* ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.
** Vyplňte číslo Vášho bankového účtu v prípade, že si želáte zaslať peniaze na účet.
Poznámka: Spolu s formulárom odporúčame zaslať aj fotokópiu faktúry, bez ktorej nie sme schopní identifikovať Vašu objednávku.
 Najčítanejšie články
Túžite po spestrení vášho intímneho života?Túžite po spestrení vášho intímneho života?

Ani po rokoch s tým istým partnerom nemusí byť intímny život rutinou. Neveríte? Vyskúšali ste erotické pomôcky, jemné sado-maso hry, možno tantrický sex.  zobrazit více...


Aróma terapia a sexuálny život?Aróma terapia a sexuálny život?

Denne používame vône, veď sa chceme cítiť príjemne, sviežo, peknou vôňou zapôsobiť na naše okolie. Chcete prežiť romantický večer s vašim najmilším a hľadáte vôňu, ktorá by ešte viac rozpálila túžbu vás oboch?  zobrazit více...


Womanizer - 100% záruka orgazmu.Womanizer - 100% záruka orgazmu.

Erotická pomôcka na bezdotykové dráždenie klitorisu pulzujúcimi vlnami nemeckých vynálezcov = úplne nový sexuálny zážitok! Pre dámy, ktoré orgazmus ešte nezažili alebo majú problém ho dosiahnuť.  zobrazit více...


Dildo ružové D.1 LaidDildo ružové D.1 Laid

Dildo navrhnuté ženou pre ženy - zo 100% silikónu pre sólo hru, aj vo dvojici s Vašim partnerom. zobrazit více...


Mini Ume Anzu VibratorMini Ume Anzu Vibrator

Mini vibrátor malý ako vaša dlaň, veľký výkonom, ideálny spoločník na cestách. Navrhnutý ženou pre ženy - príjemný na pohľad a dotyk, vodotesný, od svetovej značky TENGA! zobrazit více...


Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum. Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum.

ON Arousal - prírodný olej, ktorý vo Vás prebudí túžbu po milovaní. Revolučné afrodiziakum, čisto na prírodnej báze pre slečny, dámy, ženy, ktoré si chcú zvýšiť svoje uspokojenie! Spôsobuje šokujúco silné teplé vzrušenie.  zobrazit více...