Nákupný košík
Košík:je prázdný
cena:0.00 Kč
 Odporučte nás
 • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Kalkulačka mien
Lelo Smart Wand
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky

 
Prevádzkovateľom internetovej stránky www.eroticlady.sk a  www.eroticlady.eu je spoločnosť
ADHARA, s. r. o.
sídlo: Sedmokráskova 4, 821 01 Bratislava,
IČO: 47233788,
DIČ: 2023255652

Prevádzkovateľ (ďalej len správca) získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.eroticlady.sk a www.eroticlady.eu 
 
II.
 
PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.


Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
 
Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
 
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.
 
Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

 
 
III.
Účel spracúvania osobných údajov

 
Účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníkov, potvrdenie záujmu o službu alebo tovar a to prostredníctvom vytvorenia objednávky v internetom obchode, telefonicky, prostredníctvom elektronickej pošty.

Správca spracúva osobné údaje za účelom:
 1. objednania tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.eroticlady.sk a www.eroticlady.eu
 2. potvrdenia objednávky
 3. uzatvorenia kúpnej zmluvy
 4. vystavenia daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar
 5. dodania objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
 6. evidencie kupujúcich na administratívne účely
 7. evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
 8. odmeňovanie vernosti zákazníkov
 9. informovanie o akciách, novinkách a zľavách v prípade registrovaných zákazníkov
 10. analytické účely
  
IV.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

 
 
 1. Predávajúci (tiež správca) spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, spracovania objednávky, vytvorenia faktúry, prípadných reklamácií a zasielania emailov alebo sms, v ktorých Vás informujeme o zmene stavu objednávky. Prevádzkovateľ tiež spracúva Vašej kontaktné údaje  pre účely doručenia tovaru a vedenia účtovníctva.
 2. Kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, titul, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom), bankové spojenie.
 3. Údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo.
 
V.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 
 1. Objednaním tovaru kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi internetových stránok súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 2. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
 3. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu 10 rokov.
 5. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich zákonom vymedzených osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov, a to len v prípade, ak kupujúci zvolí túto možnosť pri vypĺňaní náležitostí záväznej objednávky (prostredníctvom možnosti „Chcem odoberať newsletter“, resp. „Chcem sa zaregistrovať“). Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 
VI.
Zverejnenie údajov

 
Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje.
 
VII.
Podmienky spracúvania

 
 
 1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.
 3. Prevádzkovateľ poskytuje tretím stranám osobné údaje zákazníkov za účelom doručenia zásielky, reklamných a analytických údajov, administrácie informačného systému, vedenia účtovníctva, ktorí spracúvajú osobné údaje zákazníkov na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa a v súlade s nariadením o ochrane údajov.
VII.
Poučenie o právach a povinnostiach dotknutej osoby
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané vo všeobecne zrozumiteľnej forme
 • presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciou osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
      2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
 • využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

      3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať               
 • voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov
 • alebo  predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom  prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;
 • ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka  dotknutej osoby  je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať  ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 
 1. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek  namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.
 2. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu.
 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia n zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 
7. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe.
 
 
 Súhlas so spracúvaním osobných údajov – eshop
 
 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti ADHARA, s. r. o., Sedmokráskova 4, 821 01  Bratislava IČO: 47233788, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka 72316/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby v zmyle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto  osobní údaje:
 • meno a priezvisko
 • titul
 • adresa fakturačná a doručenia
 • názov spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • bankové spojenie
 
 1. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresu fakturačnú a doručenia, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom
 • objednania tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.eroticlady.sk a www.eroticlady.eu
 • potvrdenia objednávky
 • uzatvorenia kúpnej zmluvy
 • vystavenia daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar
 • dodania objednaného tovaru  na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe
 • evidencie kupujúcich na administratívne účely
 • evidencie objednávok pre riešenie prípadných reklamácii
 • odmeňovanie vernosti zákazníkov
 • marketingové aktivity
 • informovania o akciách, novinkách a zľavách
 • analytické účely
Tieto údaje budú správcom spracúvané po dobu 10 rokov.
 
 1. S vyššie uvedeným spracovávaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu  na sídlo spoločnosti alebo emailom na info@eroticlady.sk.
 2. Spracovanie osobných údajov realizuje Správca, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 
 • Poskytovatelia softwaru a cloudových služieb WEXBO, s.r.o., Pádivého 687/7, 911 01 Trenčín,  PrestaShop SA - 12 rue d'Amsterdam 75009 Paris – France, Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 841 04 Bratislava Slovensko,
 • Poskytovatelia prepravných a doručovacích služieb: INTIME, s. r. o. Senecká cesta 1, 900 28  Ivanka pri Dunaji, Slovenská pošta, a. s., Partizánska 9, 975 99  Banská Bystrica
 • Porovnávače cien, napríklad Heureka, Pricemania,
 • Google, gmail, google adwords a analytics, Mailchimp
 • Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
 
 1. Týmto beriete na vedomie, že že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať si od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • žiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovávania osobných údajov,
 • tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • žiadať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 
 
 
 
 Najčítanejšie články
Túžite po spestrení vášho intímneho života?Túžite po spestrení vášho intímneho života?

Ani po rokoch s tým istým partnerom nemusí byť intímny život rutinou. Neveríte? Vyskúšali ste erotické pomôcky, jemné sado-maso hry, možno tantrický sex.  zobrazit více...


Aróma terapia a sexuálny život?Aróma terapia a sexuálny život?

Denne používame vône, veď sa chceme cítiť príjemne, sviežo, peknou vôňou zapôsobiť na naše okolie. Chcete prežiť romantický večer s vašim najmilším a hľadáte vôňu, ktorá by ešte viac rozpálila túžbu vás oboch?  zobrazit více...


Womanizer - 100% záruka orgazmu.Womanizer - 100% záruka orgazmu.

Erotická pomôcka na bezdotykové dráždenie klitorisu pulzujúcimi vlnami nemeckých vynálezcov = úplne nový sexuálny zážitok! Pre dámy, ktoré orgazmus ešte nezažili alebo majú problém ho dosiahnuť.  zobrazit více...


Dildo ružové D.1 LaidDildo ružové D.1 Laid

Dildo navrhnuté ženou pre ženy - zo 100% silikónu pre sólo hru, aj vo dvojici s Vašim partnerom. zobrazit více...


Mini Ume Anzu VibratorMini Ume Anzu Vibrator

Mini vibrátor malý ako vaša dlaň, veľký výkonom, ideálny spoločník na cestách. Navrhnutý ženou pre ženy - príjemný na pohľad a dotyk, vodotesný, od svetovej značky TENGA! zobrazit více...


Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum. Najunikátnejšie v súčasnosti dostupné afrodiziakum.

ON Arousal - prírodný olej, ktorý vo Vás prebudí túžbu po milovaní. Revolučné afrodiziakum, čisto na prírodnej báze pre slečny, dámy, ženy, ktoré si chcú zvýšiť svoje uspokojenie! Spôsobuje šokujúco silné teplé vzrušenie.  zobrazit více...